Bli lånar

Innmelding

Lånaren må minst vera 6 år (byrja på skulen dette året) for å få eige lånekort. Dersom lånaren er yngre enn 16 år, skal foreldre/ føresette skrive under på innmeldinga. Ved innmelding skal lånaren syne legitimasjon.

Sjå personvernerklæringa vår for informasjon om korleis vi handterer personopplysingane dine.

Lånaransvar

Lånaren kan ikkje overlata lånekortet til andre. Lånekortet er personleg, og lånaren (eller lånaren sin føresette) er ansvarleg for alle lån som er registrert på eige lånekort. Lånaren skal melde frå om adresseendring. Lånaren skal halde greie på lånt materiale og levera det attende i rett tid. Ved tap av lånekort må lånaren logge seg inn på bibliotekkortet.no via ID-porten for å henta sitt digitale lånekort.

Lånerestriksjonar

Film lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følgjer anbefalt aldersgrense på filmen. Biblioteket er ikkje ansvarleg for skader som måtte oppstå på avspelingsutstyr. Om ikkje bøker og anna materiale vert levert innan fristen, gjeld slike satsar for gebyr: 1. purring: Kr. 38,- (Påminning), 2. purring: Kr. 77,-, 3. purring: Kr. 109,-, 4. purring: Rekning for ikkje innlevert materiale kan betalast med Vipps: #519579, elles kan økonomikontoret i kommunen sende rekning.
Lånetid for bøker er 4 veker, men lånaren kan få utvida lånetid. Lånekortet kan bli sperra dersom lånereglane ikkje vert følgde.

Utvida lånetid

Lån kan fornyast ved vitjing i biblioteket, over telefon, på Mine sider på internett eller direkte i Bibliofil-appen. Fjernlånt materiale (bøker og filmar innlånt frå andre bibliotek) kan ikkje fornyast anna enn ved kontakt med eigarbiblioteket, via bestillande bibliotek.

Reservering

Det er høve til å reservera utlånt materiale. Lånaren får då melding når reservert materiale kan hentast på biblioteket. Tenesta er gratis.

Digitalt lånekort

Om du ikkje kan koma innom biblioteket kan du få digitalt lånekort ved å registrera deg som lånar her.

Fjernlån (innlån frå andre bibliotek)

Mykje av materialet som ikkje er å finna i bibliotekets samlingar, kan lånast inn frå andre bibliotek. Tenesta er gratis. Lån av alle typar materiale er gratis. Dersom lånt materiale ikkje kjem attende til biblioteket, eller materialet er skadd, har lånaren (eller lånaren sin føresette) erstatningsansvar. Det må då betalast vederlag etter bibliotekets verdsetjing av materialet. Fjernlånt materiale (bøker og filmar innlånt frå andre bibliotek) kan ikkje fornyast anna enn ved kontakt med eigarbiblioteket, via bestillande bibliotek. Tilgangen til å fjernlåna pensumlitteratur er i mange tilfelle begrensa av læringsinstitusjonane (eigarbiblioteka).

Reglar for bruk av spelerommet

Du må vera 7 år gamal og ha lånekort.
Lån utstyr og spel i skranka.
Rydd og lever utstyret når du er ferdig.
Speletid er 1 time, om ingen ventar kan du spela i ein time til.
Ta vare på utstyret. Om noko vert øydelagt, må det erstattas.
Ingen mat eller drikke i spelerommet.
Hugs å vera grei med kvarandre.
Bruk innestemme.
Oppslag om gjeldande opningstider står på døra.