Meirope bibliotek

Få tilgang til biblioteket utanom betent opningstid. For å få slik tilgang må du først komme innom biblioteket i den betente opningstida for å få oppgradert lånekortet ditt.

Korleis?

Skriv under på kontrakten og lever den til personalet, så får du avtale om tilgang til biblioteket utanom betent opningstid. Du kjem inn på biblioteket ved å lese av lånekortet i kortlesaren ved inngangen og taste pin-kode. Samstundes vert det teke bilete av deg.

Last ned Kontrakt for meirope bibliotek.

Kven?

Tilbodet gjeld for alle registrerte lånarar som er 16 år eller eldre. Dersom du er under 18 år, må ein føresett skriva under på kontrakten.

Born kan nytte tilbodet om dei kjem i følgje med ein vaksen som har tilgang. Den vaksne har ansvar for dei borna han eller ho tek med seg.

Det vil vere personale i biblioteket i delar av den ubetente opningstida, for å gjera kontorarbeid. Treng du hjelp – ver gild å kome i den betente opningstida.

Vårt felles bibliotek

Det meiropne biblioteket byggjer på tillit mellom brukar og bibliotek. Det er vår felles eigedom og skal vere til glede og nytte for alle – du bør derfor passe godt på det og halde ro og orden!

Tilgang og bruk

 • Før du kan nytte tilbodet må du signere ei kontrakt der du skriv under på at du har lese vilkåra for meirope bibliotek.
 • Lånekortet og pin-koden er personleg og skal ikkje brukast av andre.
 • Born kan bruke tilbodet om dei kjem i følgje med ein vaksen. Den vaksne har ansvar for dei borna han eller ho tek med seg.
 • Biblioteket kan stengje tilgangen for brukarar som bryt vilkåra. Gjer du hærverk eller øydelegg noko er det du som er økonomisk ansvarleg. Alvorlege tilfelle vert meldt til politiet.
 • Du kjem inn på biblioteket ved å registrere lånekortet i kortlesaren ved inngangsdøra, samt taste pin-koden. Samstundes som du gjer dette, tek kameraet bilete av deg.
 • Det kjem melding over høgtalarane når biblioteket er i ferd med å stengje, ver vennleg å forlate biblioteket i god tid for å unngå at alarmen vert utløyst.

Servicetilbod

Når biblioteket ikkje er betent, er du sjølv ansvarleg for å nytte deg av dei tilgjengelege tenestane på ein forsvarleg måte.

Merk: Du kan ta utskrift direkte frå datamaskinane. Kopiering kan gjerast ved hjelp av ei blå brikke som ligg ved sida av kopimaskinen. Scanning av dokument til e-post må gjerast av personale i betent opningstid. Me tek kr 2,- i avgift pr utskrift. Betaling skjer med Vipps til Austevoll folkebibliotek #51 95 79.

Merk: All form for lån av materiale må gjerast på automaten! Unntak: Blad og tidsskrifter, som lånaren sjølv kan registrere manuelt på lappar  som er lagt ut på skranken. Fjernlånsbøker (bøker som er innlånt frå andre bibliotek) kan som regel ikkje lånast ut på automaten og må difor hentast i betent opningstid. All innlevering av materiale skal leggast i innleveringsboksen som står ved sida av utlånsautomaten og utanfor inngangsdøra til biblioteket.

Skulle det oppstå ein feil med utstyret slik at du ikkje får lånt, kom tilbake i den betente opningstida, så vil personalet hjelpe deg. 

Korleis bruke automaten

 1. Vel teneste (Utlån) og trykk på symbolet.
 2. Legg kortet med strekkoden opp og juster det slik at kortet blir scanna.
 3. Legg materialet på bordet. Kontroller at talet på bøker og anna materiale er likt med talet som står på skjermen.
  Merk: Trykk på «Kvittering» om du vil ha utskrift.